Integritetspolicy

ATM Logistik AB värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in och använder dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra våra förpliktelser gentemot er. Personuppgifterna som vi behandlar är de som du själv lämnar till oss vid kontakt, beställning eller på annat sätt. Det kan till exempel vara ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer eller andra uppgifter som vi behöver för att utföra våra uppdrag.

Du samtycker därmed till att vi får behandla angivna personuppgifter.

Varför samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och produkter till dig. Vi kan också använda dina personuppgifter för att kommunicera med dig, hantera vår kundrelation och för marknadsföring, om du har gett ditt samtycke.

Rättsliga grunder för vår behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter på följande rättsliga grunder:

  • för att uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot dig

  • för att fullgöra en rättslig förpliktelse

  • för att tillgodose berättigade intressen, såsom att förbättra våra tjänster eller för att förebygga bedrägerier

  • med ditt samtycke

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke för hantering av egna personuppgifter. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag.

Återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra avtalsförpliktelser gentemot dig. Är du kund hos oss behöver vi ha tillgång till vissa av dina personuppgifter och kan således inte ta bort dessa.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vi arbetar efter att aldrig lämna ut dina personuppgifter till annan part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.

I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt. Personuppgifter är en värdehandling och hanteras därefter.

Vi kan dela dina personuppgifter med följande mottagare:

  • myndigheter, om det krävs enligt lag

  • andra tredje parter, om du har gett ditt samtycke

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som de samlades in för, eller så länge som det krävs, enligt lag.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och begära att de rättas eller raderas om de är felaktiga eller inte längre relevanta. Du har också rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter och begära att vi begränsar behandlingen eller överför dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Om du har gett ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att återkalla samtycket när som helst. Begäran enligt ovan skall ske skriftligen till oss för att vi skall bibehålla spårbarheten.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust eller missbruk. Vi säkerställer också att alla våra medarbetare och samarbetspartners är medvetna om vikten av att skydda personuppgifterna och att de följer våra säkerhetsrutiner.

Kontakt

Om du har frågor eller klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter, eller om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt GDPR, är du välkommen att kontakta oss:

Om du har frågor eller klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter, eller om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt GDPR, är du välkommen att kontakta oss:

Adress:
ATM Logistik AB
Fakturavägen 8
175 62 Järfälla

E-post:
info@atmlogistik.se

Vi strävar alltid efter att hantera dina frågor och klagomål på ett korrekt och professionellt sätt. Om du inte är nöjd med vårt svar kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndigheten för dataskydd i Sverige.

Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 13/9/2023. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i policyn när som helst. Om ändringar görs kommer vi att publicera den uppdaterade versionen på vår webbplats.